Preguntes?

Què és la Consulta popular sobre la independència de Catalunya?
És una iniciativa ciutadana i popular que promou que el poble català
exerceixi el seu dret democràtic de decidir, dret universal reconegut per Nacions Unides.

D’on ve?
La primera consulta se celebra a Arenys de Munt el 13 de setembre de 2009. Molts pobles i ciutats segueixen aquesta iniciativa i ja se n’han organitzat consultes en més de 500 municipis en les que ha votat ja una xifra superior a les 500.000 persones.

Barcelona i la Consulta?
Barcelona, com a capital de Catalunya, tancarà aquest procés i organitza la Consulta a la ciutat per al 10 d’abril de 2011.

Barcelona Decideix?
Barcelona Decideix és una iniciativa ciutadana formada per entitats i persones, no partidista,
transversal, democràtica i transparent, amb l’única finalitat d’organitzar la Consulta sobre la independència de Catalunya.

Compromís de Barcelona Decideix?
Barcelona Decideix
es compromet en l’organització de la Consulta sobre la base del rigor, la neutralitat i l’escrupolós respecte a totes les opcions que s’hi plantegin (Sí, No, Blanc) per tal de preservar les garanties democràtiques i de funcionament inherents a qualsevol consulta d’aquestes característiques.

Com ens organitzem?
Barcelona Decideix està dividida en 10 plataformes ciutadanes, una per a cada districte.

Ciutat Vella Decideix?
Ciutat Vella Decideix és una de les plataformes ciutadanes en que es divideix Barcelona Decideix. Agrupa entitats i persones que treballen per tal de que la realització de la Consulta al districte de Ciutat Vella sigui possible.

Com ens postulem?

  • La campanya Ciutat Vella Decideix té com a objectiu el d’aconseguir la màxima participació, independentment de la intenció de vot.
  • Ciutat Vella Decideix no fa campanya ni pel SÍ ni pel NO ni pel vot en blanc.
  • Ciutat Vella Decideix organitzarà actes i activitats d’informació sobre la Consulta per fomentar la participació en totes les diferents opcions de vot.
  • La campanya a favor de les diferents opcions de vot la realitzaran les entitats i els partits polítics que així ho desitgin, sota la seva responsabilitat organitzativa i financera.

Com ens organitzem?
LAssemblea de Districte és el màxim òrgan de participació i de decisió a nivell organitzatiu. Aplega les entitats i les persones que participen a Ciutat Vella Decideix.
El Coordinador/a de Districte: és el responsable de l’organització del districte, coordina les àrees de treball i representa l’Assemblea de Districte a nivell de ciutat.
L’Administració electoral posa en marxa al territori les tasques electorals necessàries per tal de regular i dirigir la votació, en tots els seus aspectes.

Comunicació s’encarrega de la imatge, de la presència a internet, de la relació amb els mitjans de comunicació i de totes aquelles accions necessàries per tal de donar a conèixer Ciutat Vella Decideix.
L’equip de Recursos treballa per obtenir i gestionar els recursos econòmics, humans i d’infrastructura a nivell de districte que són necessaris per la realització de la Consulta.
L’equip de Campanya desplega al districte les diferents campanyes vinculades a la Consulta amb la finalitat d’obtenir recursos, de donar-la a conèixer i de facilitar el vot anticipat.

L’equip d’Extensió incorpora les entitats del districte que ho desitgin a Ciutat Vella Decideix i s’encarrega d’obtenir el suport de personalitats públiques de tots els àmbits.

Com ens financem?
Ciutat Vella Decideix es financia a partir de:

  • Les aportacions del propi voluntariat, de les donacions de la ciutadania en general i de les donacions d’entitats i empreses.
  • També obtenim recursos a partit de les activitats que organitzem a tal efecte i de la venda de material de promoció.
  • No obtenim cap subvenció ni tampoc finançament de cap partit polític.

Com hi pots participar?
Si sou una entitat i voleu participar a Ciutat Vella Decideix podeu adreçar un correu electrònic a l’equip d’extensió
extensio@ciutatvelladecideix.cat
També podeu omplir i enviar el formulari que trobareu en aquest Web.

Formes de participació?

– Participant en algun dels equips de treball.
– Donant a conèixer Ciutat Vella Decideix entre els vostres socis/es, voluntaris/es i simpatitzants.
– Fent una aportació econòmica al número de compte bancari que trobareu en aquest Web.– Organitzant una acció a la vostra entitat per tal de donar a conèixer la Consulta i/o recollir fons.
– Oferint el local de la vostra entitat perquè sigui seu electoral el dia de la Consulta.

Si vols col·laborar a nivell particular?
Si ets una persona i vols participar a Ciutat Vella Decideix pots adreçar un correu electrònic a l’equip de campanya
campanya@ciutatvelladecideix.cat. També pots omplir i enviar el formulari que trobaràs en aquest Web.

Formes de participació?

– Participant en algun dels equips de treball.
– Participant com a voluntari en alguna de les accions puntuals que organitzin els diferents equips de treball.
– Donant a conèixer Ciutat Vella Decideix entre la teva xarxa social i familiar.
– Fent una aportació econòmica al número de compte bancari que trobaràs en aquest Web.

La legalitat de la Consulta?
El dret a l’autodeterminació dels pobles i a la independència política és un dret universal, reconegut per Nacions Unides, segons
el Pacte Internacional del Drets Civils i Polítics de les Nacions Unides.
Article 1:
Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també el seu desenvolupament econòmic, social i cultural”
El Pacte va entrar en vigor l’any 1976, i va ser ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977.

Marc democràtic?
Una consulta organitzada des de la societat civil és perfectament legal. La Consulta a Barcelona complirà amb un protocol que n’assegurarà la fiabilitat i la seguretat. Podrà ser homologada pels observadors internacionals i per la premsa acreditada d’arreu que validaran i valoraran la Consulta.

Servirà per alguna cosa?
Tot i ser una consulta oficialment no vinculant, el seu resultat final sí que tindrà un impacte als mitjans de comunicació i sobre l’opinió pública, a més del ressò internacional (en consultes ja celebrades en d’altres municipis el ressò internacional ha sigut notable).
D’altra banda, els partits polítics també se n’hauran de fer ressò i orientar la seva política d’una manera o d’una altra. La Consulta no té valor jurídic però sí que determinarà el nostre futur.

Quina és la pregunta i quines possibles respostes hi ha?
La pregunta de la Consulta és:

Està d’acord que la nació catalana esdevingui un estat de dret, independent, democràtic i social, integrat a la Unió Europea?

Podrem votar SÍ, NO o en BLANC.

Qui pot votar?
Totes les persones empadronades a Barcelona que en la data de la Consulta tinguin 16 anys, independentment de la seva procedència.

Per què poden votar els i les joves a partir de 16 anys?
Perquè creiem que un/a jove que es capaç de treballar i guanyar-se la vida amb 16 anys també ha de tenir garantit el dret d’exercir la plena ciutadania.

Si he vingut d’un altre país i no tinc la nacionalitat…?
Si has vingut d’un altre país, encara que no tinguis la nacionalitat pots votar sempre que estiguis empadronat a Barcelona el dia de la Consulta (el proper 10 d’abril). Si ara vius i treballes a Catalunya, creiem que també has de tenir reconegut el dret a vot i el dret d’expressar la teva opinió.

Documentació necessària per poder votar?La persona que vulgui exercir el seu dret a vot, haurà de presentar a la mesa electoral algun dels següents documents en el moment de votar:
·
Document Nacional d’Identitat
·
Carnet de Conduir
·
Passaport
·
Targeta de residència

Serveix una fotocòpia del document?
Els document hauran de ser els originals, no seran vàlides fotocòpies ni d’altres sistemes de còpia.

Com puc acreditar que visc a Barcelona?
En
el document que es presenta a la mesa electoral el dia de la votació ha de constar l’adreça del domicili habitual a Barcelona.

Si hi consta l’adreça d’un altre municipi…?
Si hi consta l’adreça d’un altre municipi, caldrà acreditar la nostra residència a Barcelona mitjançant un certificat d’empadronament emès per l’Ajuntament, de data posterior a la del document identificatiu, o mitjançant la targeta sanitària individual sempre que hi consti l’adreça a Barcelona.

Quan, com i on es votarà?
La data de la Consulta a Barcelona és el 10 d’abril de 2011.

On es votarà?
Pròximament s’informarà de la ubicació de les meses electorals repartides per tota la ciutat.

Puc votar en un districte diferent al que estic empadronat/da?
Sí, es podrà votar en qualsevol de les meses electorals habilitades a tota la ciutat, independentment si es correspon o no al domicili.

Com es votarà?
Es votarà mitjançant el vot secret dipositat en una urna, prèvia la presentació del document indentificatiu. El número d’aquest document serà introduït en una base de dades segura que garantirà la no duplicitat de vot.

Què se’n farà de les dades dels votants?
No es con
servarà cap dada. Al final de la jornada, un cop efectuat el recompte de vots, totes les dades seran destruïdes. En qualsevol cas, Barcelona Decideix és i serà molt escrupolosa en quan al compliment de la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre sobre Protecció de dades personals.

Quin serà l’horari d’obertura dels col·legis electorals?
L’horari durant el qual es podrà votar és de les 9 del matí fins a les 8 del vespre.

Es podrà votar per correu?
No, no es podrà votar per correu.

Es podrà votar anticipadament?
Sí, de forma anticipada s’habilitaran taules mòbils que permetran exercir el vot anticipadament a tots aquells que el 10 d’abril no es trobin a Barcelona, tinguin dificultats de mobilitat o prefereixin exercir abans el seu dret a vot.

Com és el vot anticipat?
El vot secret amb la resposta (SÍ, NO, BLANC) s’introdueix en un sobre que a la vegada s’introdueix en un sobre més gran amb les dades del votant (nom i cognoms i número de document identificatiu) i signat pel votant.

El vot anticipat és segur?
Sí, és totalment segur. S’assignaran persones fedetàries que garantiran la transparència del vot. El vot anticipat no s’obrirà fins que tanquin les meses electorals el dia de la Consulta per tal de fer el recompte de vots. Llavors s’introduirà el número de document identificatiu que figuri en el sobre per comprovar la no duplicitat de vot.

Si teniu cap altra pregunta o dubte, la podeu adreçar a:
info@ciutatvelladecideix.cat